BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
HISTORIA

HISTORIA REJONOWEGO ZARZĄDU INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE

 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie utworzony został 1 lipca 1998 roku na podstawie Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 057/Org. z dnia 16 października 1997 roku oraz Rozkazu Dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego Nr 31 z dnia 29 maja 1998 roku. Jest spadkobiercą tradycji i kontynuuje działania swoich poprzedników: Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego Wojska Polskiego - Kraków (1945-1950), Wojskowego Zarządu Kwaterunkowego w Krakowie (1950-1956), Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowego w Krakowie (1956-1959), Wojskowego Rejonowego Zarządu Kwaterunkowo-Budowlanego w Krakowie (1959-1998).

 

W 1945 roku został powołany Rejonowy Zarząd Kwaterunkowy w Krakowie. Powstał na podstawie Rozkazu Organizacyjnego Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego Nr 49 z dnia 11 marca 1945 rok. Wykonywał on swoje zadania w ramach V Okręgu Wojskowego w Krakowie na terenie powiatów: bocheńskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, myślenickiego i wadowickiego. Zadania zarządu dotyczyły zracjonalizowania gospodarki kwaterunkowej, prowadzenia prac remontowo-budowlanych, zaopatrywania w sprzęt i opał instytucji i oddziałów WP.

 

W 1950 roku na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego Szefa Sztabu Generalnego Nr 0153/Org. z 27 lipca 1950 roku powstał Wojskowy Zarząd Kwaterunkowy w Krakowie (zarząd kategorii A) pozostający w podległości Szefa Wydziału Kwatermistrzowskiego V Okręgu Wojskowego w Krakowie. W 1954 roku w związku z rozformowaniem 5 Okręgu Wojskowego Zarząd zostaje podporządkowany Szefowi Wydziału Kwaterunkowego Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Siedziba Zarządu mieściła się do 1954 roku przy ul. Na Zjeździe 8, a następnie przy ul. Powiśle 7. Od 1955 roku Zarząd funkcjonował w obiekcie przy ul. Rakowickiej.Zarządzeniem Nr 23/Org. z dnia 7 marca 1956 roku, Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego, Wojskowy Zarząd Kwaterunkowy w Krakowie został przeformowany w Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowy w Krakowie. Rok później Zarząd został przeniesiony do nowego obiektu przy ul Mogilskiej 85, gdzie funkcjonuje do dzisiaj.

 

W 1959 roku, na podstawie Zarządzenia Organizacyjnego Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego Nr 75/Org. z dnia 30 września 1958 roku Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowy w Krakowie zmienia etat
i nazwę na Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo-Budowlany w Krakowie. Od 1993 roku zmienia też swoją podległość i zostaje podporządkowany Szefowi Służby Zakwaterowania i Budownictwa Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Zmienił się też charakter działania Zarządu, któremu powierzono zadania działalności inwestycyjnej budownictwa ogólnowojskowego i mieszkaniowego oraz robót budowlanych i kapitalnych remontów. Zarząd sprawował specjalistyczny i fachowy nadzór nad działalnością 40 Wojskowych i Garnizonowych Administracji Koszar.

 

1 lipca 1998 roku zostaje sformowany Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, który przejmuje w całości zadania poprzedników i zostaje podporządkowany Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej. Współczesne struktury organizacyjne Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie osiągnął w 2004 roku gdzie ostatecznie ukonstytuował się obecny stan etatowy żołnierzy Zarządu. Zarząd stanowił organ wykonawczy Dyrektora Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej przeznaczony do realizacji zadań w zakresie zakwaterowania wojsk, gospodarowania nieruchomościami będącymi w trwałym zarządzie Ministerstwa Obrony Narodowej (w tym ogólnowojskowymi, szkoleniowymi, komunikacyjnymi, specjalnymi i zabytkowymi), eksploatacji, inwestycji oraz remontów nieruchomości i infrastruktury technicznej, gospodarki energetycznej i komunalnej oraz ochrony środowiska. Ponadto został właściwy w zakresie zaopatrywania w ruchome składniki majątkowe niezbędne do wyposażania i technicznego utrzymania nieruchomości.

 

Obszar odpowiedzialności Zarządu obejmuje województwo małopolskie, śląskie i świętokrzyskie, na których rozdyslokowano ponad 140 jednostek i instytucji wojskowych. W 2008 roku Zarząd został podporządkowany Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zachowując w nowej podległości zasadniczy charakter swoich zadań.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych