BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
UDOSTĘPNIANIE NIERUCHOMOŚCI WOJSKOWYCH
UDOSTĘPNIANIE NIERUCHOMOŚCI WOJSKOWYCH
ZA ZGODĄ DYREKTORA
DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY MON


 

Na podstawie § 19 pkt 11 Zarządzenia Nr 22/MON z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie sposobu zarządzania nieruchomościami przeznaczonymi na zakwaterowanie
oraz właściwości organów wojskowych i norm rozmieszczenia:
Dyrektor Departamentu Infrastruktury MON wyraża zgodę na zawarcie umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa,
lub ich części, znajdujących się w trwałym zarządzie lub zarządzie zarządcy
nieruchomości wojskowych.
  • partner społeczny składa wniosek o udostępnienie nieruchomości do dowódcy jednostki wojskowej (bezpośredniego użytkownika nieruchomości);
  • dowódca jednostki wojskowej, o ile opiniuje pozytywnie wniosek, przesyła wniosek wraz z opinią do RZI;
  • RZI występuje do Dyrektora DI MON, poprzez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, o wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości;
  • RZI zawiera umowę użyczenia nieruchomości wojskowej z partnerem społecznym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych